دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اراک و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13264 روزانه دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13310 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13391 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13412 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول