دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه اصفهان و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13266 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13312 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13349 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13393 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13414 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13449 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13456 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول