دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته 1121 - مجموعه زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13267 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 16 نفر نیمه اول فقط زن
13313 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اموزش زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13394 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
13415 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن