دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - مترجمی زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13449 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13450 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13451 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13452 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13453 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13454 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13455 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13456 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13457 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13458 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13459 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13460 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13461 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13464 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13465 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13462 مجازي دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزش محور زن و مرد 25 نفر نیمه اول آموزش محور
13463 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13466 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13467 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13468 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13469 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13470 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13471 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13472 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13473 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13474 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13475 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13476 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13477 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13478 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13479 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13480 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13481 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13482 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13483 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13484 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13485 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13486 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13487 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26455 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مترجمی زبان انگلیسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول