دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13563 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13591 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13610 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13676 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13683 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13693 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13729 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13751 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13766 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13771 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13773 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13803 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13816 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13825 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13827 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13838 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13842 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13859 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13861 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13880 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13881 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول