دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13543 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13579 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
13659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13711 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13740 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13776 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13830 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول