دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران پردیس فارابی قم و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13547 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13573 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13582 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13596 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13597 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13668 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13679 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13684 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13715 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13755 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13794 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13812 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13818 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13863 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13867 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13870 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق تجارت بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13874 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه