دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه قم و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13560 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13561 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13598 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13599 مجازي دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13607 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13608 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13674 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13675 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13686 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13687 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13724 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13757 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13758 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13763 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13764 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13801 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13802 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13819 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13820 مجازي دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13849 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13850 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن