دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه بوعلی سینا - همدان و در رشته 1126 - مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13542 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13578 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13665 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13677 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13710 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13739 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13791 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13809 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول