دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته ایران شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1127 - ایران شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13898 روزانه دانشگاه تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13899 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13900 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13901 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13902 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13903 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13904 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13905 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13906 روزانه دانشگاه یزد یزد ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13907 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13908 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13909 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13910 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13911 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13912 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13913 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13914 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13915 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13916 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13917 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13918 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13919 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13920 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13921 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13922 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13923 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13924 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایرانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13925 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ایران شناسی تاریخ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13926 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آداب و رسوم و میراث فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1127 - ایران شناسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13927 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13928 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13929 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13930 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
13931 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن