دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13937 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13938 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13939 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13940 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13941 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13942 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13943 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13944 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13945 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13946 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13947 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13948 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13949 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13950 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13951 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13952 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13953 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13954 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13955 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13956 روزانه دانشگاه تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13957 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13958 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13959 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13960 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13961 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13962 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13963 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13964 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13965 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13966 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13967 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13968 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13970 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13971 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13972 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13973 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13974 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13981 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13982 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13983 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13984 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13985 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13986 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13975 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13976 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13977 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13978 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13979 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13980 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13987 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13988 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13989 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13990 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13991 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13992 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13993 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13994 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13995 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13996 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13997 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13998 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13999 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14001 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14004 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول #NAME?
14005 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14006 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14007 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14008 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14009 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14010 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14011 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14012 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14013 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14014 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14015 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
14016 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14017 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14018 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14019 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14020 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14021 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14022 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14023 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14024 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14025 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14026 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14027 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14028 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14029 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 40 نفر نیمه اول
14030 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
14031 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14032 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14033 روزانه دانشگاه تهران تهران خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14034 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14035 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات اروپا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14036 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14037 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای جنوب شرقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26461 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه  – فقط زن
26462 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي مرد 13 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه  – فقط مرد
14038 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14039 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14040 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14041 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14042 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
14043 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14044 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14045 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14046 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14047 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات اروپا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14048 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14049 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای جنوب شرقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14050 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14051 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 40 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14053 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
14052 مشترک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مشترک با دانشگاه دولتی زبان شناسی انتهای دفترچه - محل تحصیل موسسه مسکو(ULSM) کشور روسیه - شرایط در آموزش عالی بیمه اکو
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14054 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14055 روزانه دانشگاه تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
14056 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14057 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14058 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14059 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14060 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
14061 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14062 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14063 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14064 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
14065 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14066 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
14067 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14068 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14069 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14070 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 13 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14071 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول