دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13955 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13987 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13988 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14022 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14053 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14064 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
14066 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
14067 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه