دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13937 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13938 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13939 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13940 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13941 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13942 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13943 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13944 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13945 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13946 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13947 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13948 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13949 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13950 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13951 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13952 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13953 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13954 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13955 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13956 روزانه دانشگاه تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13957 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13990 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13991 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13992 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13993 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13994 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13995 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13996 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13997 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13998 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13999 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14001 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14004 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول #NAME?
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14023 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14024 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14025 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14026 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14027 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14028 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14029 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 40 نفر نیمه اول
14030 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل
14031 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14032 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14033 روزانه دانشگاه تهران تهران خاورمیانه و شمال آفریقا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14034 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14035 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات اروپا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14036 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14037 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای جنوب شرقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26461 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه  – فقط زن
26462 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي مرد 13 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه  – فقط مرد
کد ضریب 4 - اندیشه سیاسی در اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14054 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14055 روزانه دانشگاه تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
14056 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14057 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14058 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14059 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران اندیشه سیاسی در اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14068 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14069 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14070 روزانه دانشکده روابط بین الملل - وزارت امور خارجه تهران دیپلماسی و سازمان های بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 13 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد