دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه خوارزمی و در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13943 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13963 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13977 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13994 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14008 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14018 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
کد ضریب 3 - مطالعات منطقه ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14025 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14039 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران