دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه فردوسی مشهد و در رشته 1130 - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13950 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13968 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13998 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14011 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول