دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - علوم سیاسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13936 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13937 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13938 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13939 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13940 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13941 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13942 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13943 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13944 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13945 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13946 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13947 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13948 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13949 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13950 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13951 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13952 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13953 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13954 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
13955 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13956 روزانه دانشگاه تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13957 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13958 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13959 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13960 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13961 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13962 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
13963 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13964 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13965 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13966 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13967 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13968 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13970 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13971 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13972 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13973 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13974 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیاستگذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13981 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13982 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13983 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13984 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13985 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13986 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13975 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13976 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13977 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13978 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13979 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13980 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13987 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی -
13988 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13989 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول