دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - روابط بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13990 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13991 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13992 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13993 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13994 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13995 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13996 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13997 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13998 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13999 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14001 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14004 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول #NAME?
14005 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14006 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14007 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14008 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14009 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14010 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14011 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14012 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14013 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14014 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14015 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دیپلماسی کنترل تسلیحات آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
14016 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14017 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14018 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14019 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14020 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14021 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14022 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه