دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته باستان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1132 - باستان شناسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14139 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14140 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14141 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14142 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14143 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14144 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14145 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14146 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل پیش از تاریخ ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14147 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14148 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14149 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14150 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14151 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14152 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14153 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل دوران تاریخی ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14154 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14155 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14156 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14157 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14158 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14159 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14160 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14161 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمینهای دیگر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول