دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14166 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14167 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14168 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14169 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14170 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
14171 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14172 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14173 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14175 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14176 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14177 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14178 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14179 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14180 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14181 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
14182 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
14183 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14184 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14186 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
14187 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14188 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14189 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14190 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14191 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14192 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14193 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14194 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14195 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14196 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14197 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14198 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14199 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14200 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14201 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14202 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14203 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14204 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14205 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14206 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم
14207 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14208 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14209 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14210 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14211 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14212 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14213 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14214 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14215 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14216 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14257 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14305 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
14258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14217 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14218 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14219 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14220 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14221 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14222 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14223 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14264 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14280 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14282 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14288 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14289 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14298 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14299 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14300 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل واحد قم
14301 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14302 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14303 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14304 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26454 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14306 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14307 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
14308 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14309 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14310 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14311 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14312 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14313 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14314 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14315 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14316 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14317 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14318 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14319 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14320 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14321 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14322 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14323 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14324 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14325 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
14326 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14327 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14328 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14329 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14330 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14331 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14332 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14333 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14334 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14335 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14336 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14337 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14338 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14339 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14340 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14341 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14342 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14343 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14344 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14345 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14346 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14347 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14348 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14349 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14352 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14353 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14354 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14355 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14356 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14357 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14358 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14359 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14360 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14361 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14362 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14363 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14364 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14365 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14366 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14367 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14368 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14369 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14370 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14371 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14372 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14373 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14374 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14375 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14376 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14377 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14378 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14379 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14380 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14381 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14383 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14384 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14385 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14386 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14387 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14388 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14389 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14390 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14391 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14392 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14393 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14394 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14395 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14396 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14397 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14398 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14399 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14400 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14401 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14402 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14403 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14404 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14406 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14407 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14408 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14409 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14410 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14411 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14412 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14413 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14414 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
14415 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14416 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14417 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14418 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14419 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14420 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14421 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14422 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14423 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14424 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14425 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14426 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14427 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14428 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14429 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14430 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14431 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14432 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14433 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14443 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14444 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14445 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14446 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14447 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14448 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14449 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14450 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14451 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14452 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14453 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14454 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14455 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14456 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14457 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14458 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14459 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14460 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14461 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14462 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14434 مجازي دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
14435 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14436 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14437 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14438 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14439 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14440 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14441 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14442 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14463 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14464 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14465 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14466 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14467 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14468 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14469 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14470 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول