دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14182 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
14206 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم
14238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14311 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14328 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14394 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14422 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14455 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول