دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14169 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14198 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14288 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14301 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14302 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14306 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14324 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14339 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14358 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14362 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14365 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14367 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14375 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14406 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14428 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14429 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14445 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14446 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14447 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14448 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول