دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14189 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14212 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14223 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14373 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14379 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول