دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اردبیل و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14191 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14214 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14320 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14335 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14374 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14380 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14408 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14431 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول