دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه الزهرا(س) و در رشته 1133 - مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14170 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
14199 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14307 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
14325 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14384 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14414 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن