دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14166 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14167 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14168 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14169 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14170 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
14171 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14172 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14173 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14175 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14176 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14177 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14178 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14179 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14180 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14181 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
14182 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
14183 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14184 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14186 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
14187 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14188 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14189 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14190 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14191 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14192 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14193 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14194 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14195 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14196 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14197 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14198 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14199 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14200 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14201 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14202 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14203 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14204 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14205 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14206 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم
14207 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14208 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14209 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14210 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14211 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14212 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14213 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14214 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14215 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14216 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14244 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14245 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14246 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14247 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14248 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14249 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14250 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14251 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14252 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14253 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14254 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14255 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14256 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14257 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14305 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
14258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14217 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14218 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14219 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14220 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14221 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14222 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14223 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14261 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14262 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14263 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14264 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14280 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14282 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14288 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14289 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14298 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14299 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد  شهر ری) تهران روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14300 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل واحد قم
14301 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14302 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14303 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14304 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی مثبت گرا آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26454 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول