دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14383 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14384 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14385 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14386 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14387 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14388 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14389 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14390 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14391 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14392 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14393 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14394 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14395 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14396 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14397 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14398 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14399 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14400 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14401 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14402 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14403 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14404 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14406 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14407 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14408 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14409 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14410 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14411 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14412 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14413 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14414 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
14415 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14416 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14417 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14418 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14419 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14420 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14421 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14422 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14423 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14424 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14425 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14426 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14427 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14428 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14429 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14430 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14431 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14432 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14433 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14443 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14444 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14445 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14446 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14447 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14448 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14449 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14450 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14451 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14452 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14453 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14454 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14455 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14456 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14457 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14458 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14459 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14460 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14461 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14462 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14434 مجازي دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
14435 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14436 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14437 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14438 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14439 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14440 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14441 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14442 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14463 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14464 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14465 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14466 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14467 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14468 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14469 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14470 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول