دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14471 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14472 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14473 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14474 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14475 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14476 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14477 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14478 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14479 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14480 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14481 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14482 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14483 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14484 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14485 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14486 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14487 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14488 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14489 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14490 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
14491 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14492 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14493 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
14494 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14495 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14496 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14497 روزانه دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14498 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14499 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14500 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14501 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14502 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14503 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14504 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14505 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14506 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14507 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14508 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14509 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14510 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14511 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14512 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14513 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14514 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14515 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14516 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14517 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14536 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14537 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14538 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14539 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14540 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14541 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14542 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14543 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14519 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14520 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14668 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14544 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14545 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14546 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14547 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14521 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14522 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14523 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14524 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14525 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14526 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14527 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14528 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14529 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14530 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14531 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14532 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14533 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14534 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14535 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14548 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14549 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14550 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14551 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14552 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14553 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14554 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14555 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14556 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14557 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14558 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14559 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14560 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14562 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14564 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14565 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14566 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14567 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14568 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
14570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14572 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14573 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14574 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14577 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14584 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14589 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14590 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14591 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14592 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14593 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14594 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14595 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14598 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14599 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14600 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14601 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14603 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14604 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14605 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14606 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14607 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14608 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14609 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14610 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14611 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14612 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14613 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14614 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14615 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14616 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14617 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14618 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14619 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14620 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14621 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14622 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14623 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14624 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14625 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14626 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14627 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14628 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14629 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14630 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14631 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14655 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14656 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14660 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14662 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14663 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14664 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14665 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14667 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
14670 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14671 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14673 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14675 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14676 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14677 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14678 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14681 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14679 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14680 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14682 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14683 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14684 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14690 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14708 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14710 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14711 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
14712 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14713 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14714 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14715 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14716 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14717 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14719 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14720 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14723 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول