دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14473 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول فقط زن
14477 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14478 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
14479 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14481 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14486 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14489 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14498 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14501 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول فقط زن
14505 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14506 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14510 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14511 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14537 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14538 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14520 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14668 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14545 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14522 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14528 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14530 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14535 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14550 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14556 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14568 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
14670 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14671 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14675 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14676 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14677 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14681 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14679 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14680 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14684 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14711 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
14712 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14713 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14716 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14717 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14719 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14720 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول