دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمانشاه و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14482 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14524 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14619 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول