دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14485 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14496 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14509 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14516 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14527 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14708 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول