دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14472 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14500 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14554 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14572 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14600 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14620 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14627 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14628 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14663 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول