دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14495 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
14515 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14541 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14547 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14533 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14552 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14555 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14564 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14565 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14566 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14601 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14603 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14606 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14608 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14610 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14616 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14621 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14625 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14626 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14660 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول