دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان غربی و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14471 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14474 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14499 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14502 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14521 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14562 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14629 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14710 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14715 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول