دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14476 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14503 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14551 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14559 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14560 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14612 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین