دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14488 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14540 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14529 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14589 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14607 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول