دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1134 - مجموعه حسابداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14548 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14549 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14550 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14551 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14552 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14553 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14554 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14555 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14556 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14557 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14558 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14559 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14560 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14562 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14564 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14565 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14566 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14567 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14568 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
14570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14572 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
14573 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14574 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14577 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14584 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14589 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14590 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14591 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14592 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14593 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14594 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14595 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14598 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14599 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14600 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14601 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14603 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14604 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14605 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14606 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14607 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14608 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14609 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14610 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14611 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14612 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14613 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14614 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14615 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14616 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14617 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14618 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14619 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14620 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14621 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14622 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
14623 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14624 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14625 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14626 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14627 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14628 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14629 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14630 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14631 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14655 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14656 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14660 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14662 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14663 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14664 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14665 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران حسابداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14667 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری بخش عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14682 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14683 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14684 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14690 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14708 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14720 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14723 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول