دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه حسابداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - حسابداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14268 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14269 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14270 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14271 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14272 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14274 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14276 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14277 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14278 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14279 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14294 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14317 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14318 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14319 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14329 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14337 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14338 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14341 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب- کرمانشاه کرمانشاه حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهد علم پویای کاشان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان حسابداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14389 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14390 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14391 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14405 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14406 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14407 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14408 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14409 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14410 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14411 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14412 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14413 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14423 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14424 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14425 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14426 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14427 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14428 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14429 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14430 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14431 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14432 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14433 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14434 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14435 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14436 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول