دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - حسابرسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - حسابرسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14669 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
14670 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14671 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14673 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14674 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
14675 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14676 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14677 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14678 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14681 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14679 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14680 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14682 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
14683 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14684 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14690 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14708 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابرسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول