دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - حسابداری مدیریت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14710 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14711 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
14712 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14713 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14714 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14715 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14716 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14717 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14719 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14720 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14723 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری مدیریت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول