دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14758 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14759 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14760 روزانه دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14761 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات فرهنگی و رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14762 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مطالعات فرهنگی و رسانه آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14763 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی و رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14764 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14765 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14766 نوبت دوم دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم قم علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول ویژه طلاب - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14767 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات فرهنگی و رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14768 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی و رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14776 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ارتباطات گرایش حج و زیارت آموزش محور مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
14777 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ارتباطات گرایش حج و زیارت آموزش محور زن 30 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
14769 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران علوم ارتباطات اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تبلیغات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
14773 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران تبلیغات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14774 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تبلیغات فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14775 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم ارتباطات گرایش حج و زیارت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قم
( 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14778 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14779 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14780 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14781 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14782 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14783 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14784 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14787 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14788 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رسانه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14785 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14786 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14789 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
14790 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
14791 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت رسانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14792 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14793 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14794 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14795 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14796 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14798 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14797 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه