دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14815 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14859 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14890 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14924 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15111 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15151 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15244 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15277 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15591 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15856 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول