دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14806 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14883 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14974 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14975 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14992 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15023 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15032 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15046 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15050 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15058 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15123 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15128 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15154 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15156 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15164 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15166 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15171 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15175 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15176 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15195 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15198 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15274 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15302 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15303 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15326 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15343 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15360 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15377 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15410 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15470 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15502 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15512 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15555 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15566 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15574 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15598 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15674 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15706 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15719 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15762 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15866 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول