دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گلستان و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14985 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15094 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15095 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15115 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15138 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15799 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول