دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14828 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14843 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14900 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14912 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14987 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15030 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15039 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15047 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15054 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15064 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15081 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15088 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15089 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15097 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15106 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15121 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15142 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15144 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15146 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15148 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15153 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15159 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15163 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15165 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15184 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15199 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15201 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15206 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15207 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15245 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15278 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15314 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15431 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15437 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15438 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15442 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15443 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15467 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15509 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15521 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15554 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15556 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15558 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15564 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15577 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15594 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15595 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15599 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15601 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15673 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15738 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15787 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15810 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15842 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15843 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15845 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15846 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15847 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15848 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15850 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15857 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15862 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول