دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مرکزی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15065 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15136 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15183 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15196 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15203 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15317 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15318 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15334 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15335 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15336 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15337 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15352 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15353 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15354 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15368 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15369 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15370 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15371 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15385 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15386 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15387 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15388 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15402 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15403 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15404 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15420 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15421 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15422 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15423 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15767 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15773 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مالی گرایش بیمه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.