دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14983 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15049 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15061 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15069 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15092 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15102 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15105 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15110 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15117 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15137 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15145 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15149 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15161 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15167 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15168 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15182 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15204 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15208 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15432 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15433 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15441 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15471 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15513 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15549 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15559 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15568 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15590 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15605 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15606 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15873 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول