دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی و در رشته مجموعه مدیریت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14611 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14612 مجازی دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14613 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14614 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14615 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت استراتژیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14934 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14935 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15249 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
15250 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15251 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15252 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15253 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15254 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15255 مجازی دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
15256 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15302 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15303 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15425 مجازی دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15426 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15427 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15428 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
15429 مجازی دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15430 مجازی دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15431 مجازی دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15432 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15433 مجازی دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی  آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
15434 مجازی دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15477 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور