دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15041 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15042 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15043 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15044 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15045 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15046 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15047 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15048 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15049 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15050 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15053 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15054 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15055 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15056 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15057 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15058 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15059 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15060 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15061 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15062 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15063 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15064 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15065 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15066 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15069 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15070 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15071 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15072 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15081 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15082 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15085 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15087 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15088 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15089 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15091 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15092 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15093 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15094 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15095 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15096 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15097 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15098 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15099 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15100 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15102 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15105 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15106 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15107 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15108 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15109 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15110 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15111 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15112 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15113 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15114 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15115 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15117 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15118 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15119 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15120 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15121 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15122 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15123 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15126 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15127 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15128 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15129 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15131 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15132 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15135 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15136 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15137 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15138 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15141 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15142 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15143 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15144 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15145 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15146 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15147 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15148 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15149 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15150 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15151 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15152 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15153 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15154 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15155 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15156 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15157 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15158 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15159 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15160 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15161 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15162 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15163 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15164 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15165 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15166 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15167 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15168 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15169 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15170 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15171 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15172 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15173 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15174 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15175 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15176 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15177 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15178 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15179 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15180 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15181 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15182 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15183 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15184 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15185 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15188 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15189 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15192 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15193 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15194 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15195 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15196 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15197 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15198 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15199 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15200 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15201 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15202 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15203 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15204 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15205 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15206 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15207 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15208 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15209 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15210 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15429 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15430 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15431 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15432 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15433 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15434 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15435 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15436 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15437 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15438 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15439 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15440 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15441 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15442 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15443 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15444 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15449 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15450 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15453 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15454 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
26458 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15548 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15549 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15550 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15551 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15552 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15553 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15554 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15555 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15556 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15557 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15558 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15559 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15560 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15564 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15565 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15566 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15567 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15568 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15572 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15573 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15574 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15577 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15589 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15590 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15591 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15592 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15593 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15594 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15595 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15598 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15599 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15600 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15601 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15603 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15604 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15605 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15606 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15672 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15673 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15674 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15731 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15732 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15738 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15739 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15740 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15741 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15755 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15757 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15758 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15759 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15760 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15761 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15762 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15763 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15764 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15765 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15767 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15773 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مالی گرایش بیمه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15852 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15873 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15874 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15875 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول