دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه مدیریت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14710 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14711 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14712 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14713 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14714 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14715 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14716 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14717 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14718 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14719 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14720 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14721 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14722 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14723 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14724 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14725 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14726 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14727 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14728 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14729 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14730 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14731 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14732 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14733 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14734 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14735 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14736 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14737 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14738 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14739 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14740 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14741 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14742 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14743 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14744 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14745 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14746 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14747 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14749 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14750 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14751 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14752 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14753 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14754 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14755 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14756 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14757 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14758 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14759 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی آذربایجان غربی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14760 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14761 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14762 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14763 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14764 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14765 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14766 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14767 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14768 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14769 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14770 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14771 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14772 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
14773 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14774 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14775 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14776 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14777 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14778 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14779 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14780 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14781 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14783 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14784 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14785 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14786 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14787 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14788 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14789 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14790 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14791 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14792 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14793 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14794 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14795 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14796 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14797 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14798 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14799 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14800 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14801 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14802 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14803 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14804 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14805 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14806 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14807 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14808 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14809 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14810 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14811 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14812 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14813 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14814 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14816 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14818 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14819 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14821 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14822 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14823 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14824 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14825 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14826 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14827 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14828 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14829 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14830 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14831 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14832 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14833 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14834 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14835 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14836 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14837 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14838 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14839 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14841 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14842 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14843 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14853 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14854 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14855 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14856 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14857 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14858 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14859 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14860 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کار آفرینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15068 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15069 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15070 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15071 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15072 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15073 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15074 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15075 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15076 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15077 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15078 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15079 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15158 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15159 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15160 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15161 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15162 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15163 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15164 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15165 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15166 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15167 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15168 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15169 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15170 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن ودانش - ساوه مرکزی تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15171 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15172 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15173 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15174 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15175 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15176 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15177 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15178 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15180 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15181 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15183 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15184 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15185 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15186 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15187 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15188 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15192 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15193 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15194 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15195 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15196 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15197 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15199 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15200 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15201 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15205 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15206 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15208 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تامین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15212 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15213 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15215 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15280 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15281 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15282 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15338 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15339 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15341 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15342 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15359 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15360 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15361 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
15363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
15364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15367 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15463 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
15489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول