دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره مجازي و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14938 مجازي دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14939 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14940 مجازي دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14941 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15289 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15290 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15638 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
15639 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15640 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15641 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15642 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15643 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15691 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15692 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15725 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15821 مجازي دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15822 مجازي دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15823 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15824 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15825 مجازي دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15826 مجازي دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15827 مجازي دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15828 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15829 مجازي دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15830 مجازي دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15831 مجازي دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور